პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
გოგიჩაძე მარიამ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი ბიოლოგიის ფაკულტეტი ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი