თუ სწავლა გინდა
   
გოგიჩაძე მარიამ

ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტი, დოქტორი


ბიო

მარიამ გოგიჩაძე - საქართველოს უნივერსიტეტის  ჯანდაცვის მეცნიერებისა ადმინისტრირების   სკოლის ასოცირებული პროფესორი 2015 წლიდან, PhD (1979წ,) ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (2005წ). უძღვება ადამიანის ფიზიოლოგიისა და პატფიზიოლოგიის კურსებს ინგლისურენოვანი პროგრამის ფარგლებში საბაკალავრო სწავლების  საფეხურზე. სამეცნიერო საქმიანობა  ფოკუსირებულია ნეირომეცნიერების სფეროში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ცენტრის -„ ძილ- ღვიძილის ციკლის შემსწავლელი თ.ონიანის ლაბორატორიის“, ბაზაზე,  სადაც იგი წამყვანი მკვლევრია, ჩართულია  ძილ-ღვიძილის ციკლის, დასწავლა/მეხსიერების  პროცესების, ადიქციის  მექნიზმების  კვლევებში. გამოქვეყნებული აქვს 70-მდე სამეცნიერო შრომა. იგი მონაწილეობს საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრსების მუშაობაში. აქვს სამეცნიერო, მათ შორის საერთაშორისო, გრანტებით დაფინანსებულ პროექტებში მუშაობის გამოცდილება ISTC-ის  კვლევითი გრანტი - G-391; Program SCOPES, Institutional Partnership Project – IZ74Zo_1374159 (შვეიცარია). ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.