პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გაბუნია გიორგი

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი სამკურნალო ექიმი 06/09/1983/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი