პასუხი მთავარ კითხვაზე
   




მოწვეული სპეციალისტები


თოიძე ოთარ

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს სახელმფიწო სამედიცინო აკადემია მედიცინა მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი