პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ტურაშვილი თამარ

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერისტეტი ფსიქოლოგიის ფსიქოლოგის /
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერისტეტი ფსიქოლოგიის ფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და განათლების სისტემის ფსიქოლოგის კვალიფიკაცია /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი