პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


სუპატაშვილი თამრიკო

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქიმიის ფაკულტეტი ქიმიკოსი /
2 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქიმიის მაგისტრი /
3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამშენებლო აკადემიური დოქტორი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მეცნიერ თანამშრომელი 12/05/2006
2 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი მიწვეული სპეციალისტი 10/05/2014
3 ვიმ ბილ დან საქართველო ხარისხის კონტროლის ლაბორანტი 12/17/2012

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი