პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გოგაშვილი მაია

, დოქტორი

  • m.gogashvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი სამკურნალო 1 Jun 28 1991 12:00AM/
2 ემორის უნივერსიტეტი Post- Master Teaching Institute /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 სსიპ-საქართველოს ჯანდაცვისა და სოციალური პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი კოორდინატორი 2007 2011
2 ჯანდაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრი უწყვეტი საექთნო განათლების სპეციალისტი 1998 2003
3 ჰოსპიტალი „ვაგი“ ექიმი-კარდიოლოგი 1995 2004
4 ორსაფეხურიანი სამედიცინო კოლეჯი „ფარმაცია 3ნ“ სამკურნალო გან-ბის გამგე 1992 2000
5 №1 სამშობიარო სახლი ექთანი 1984 1986
6 მეცნიერებათა აკადემიის პოლიკლინიკა ექთანი 1984 1984
7 საქართველოს უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01
8 საქართველოს უნივერსიტეტი საექთნო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 2012

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საექთნო პრაქტიკის გაუმჯობესება უწყვეტი განათლების გზით 2007
2 საექთნო განათლება საქართველოში - აწმყო და მომავალი 2010
3 საექთნო განათლება საქართველოში 2012
4 ,,საქართველოში საექთნო საქმის საერთაშორისო სტუდენტების სტრესორები და მათთან გამკლავების მექანიზმები 2015
5 კომპეტენციაზე დაფუძნებული უმაღლესი საექთნო განათლების დანერგვა საქართველოში 2015