თუ სწავლა გინდა
   
ფრუიძე ნანა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • n.pruidze@ug.edu.ge

ბიო

ნანაფრუიძე - ასოცირებულიპროფესორი, უძღვებაშემდეგსალექციოკურსებს: აკადემიურიწერა, ქართულილიტერატურისისტორია III, ქართულილიტერატურისძირითადიტენდენციებიმსოფლიოლიტერატურისკონტექსტში, ქართულილიტერატურისისტორია IV, რუსთველოლოგია. ნ. ფრუიძეარისდოქტორიქართულფილოლოგიაში, იგიარისსაერთაშორისოკონფერენციებისმონაწილე, წიგნებისადაპუბლიკაციებისავტორი, სამეცნიეროკრებულებისშემდგენელიდარედაქტორი, აქვსუმაღლესსასწავლებლშიმუშაობისხანგრძლივიგამოცდილება, რაცაძლევსმასაღნიშნულიკომპონენტისსწავლისშედეგებისგამომუშავებისთვისაუცილებელკომპეტენციას.