პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
საგინაშვილი ქეთევან

მოწვეული ლექტორი, დოქტორი

  • k.saginashvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი იურისტი /
2 საქართველოს ღია ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობა /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სამმართველოს უფროსი 2001 2009
2 თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2000
3 "საქართველოს კანონთა წიგნისა და საკანონმდებლო მაცნეს რედაქცია" რედაქტორი 1998 2001
4 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო კომისიის წევრი 1996 1998
5 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო კონსულტანტი 1995 1996
6 "ორბი" იურისტი 1992 1995
7 გამოთვლითი ტექნიკის ლაბორატორია მრავალდარგოვანი კოოპერატივი "პროგრესი" ლაბორანტი 1989 1992
8 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლაბორანტი 1987 1989

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საეკლესიო სამართლის წარმოშობის მოკლე ისტორიული მიმოხილვა 1997
2 საქართველოში არსებული რელიგიური მიმართულებები და მათი რეგულირებისათვის საკანონმდებლო ბაზის ჩამოყალიბების აუცილებლობა 1997
3 სასჯელთა სისტემა საეკლესიო სამართალში 1999
4 მართლმადიდებლობის სახელწიფო რელიგიად გამოცხადების სამართლებრივი ასპექტები უცხო ქვეყნების მაგალითების ფონზე 2001
5 საეკლესიო სასჯელების ისტორია 2002