პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ყაზახაშვილი ნატა

, დოქტორი

  • n.kazakhashvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო ექიმ-პედიატრი /
2 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამედიცინო მედიცინა /
3 ი. ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო ინსტიტუტი ინგლისური ენა /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო საქმის წაროების უფროსი, სამდივნოს უროსი 1993 1997
2 საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო დედათა და ბავშვთ დეპარტამენტის უფროსი 1997 2001
3 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროგრამების მართვის დეპარტამენტის უფროსი 2002 2003
4 საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი გენერალური დირექტორის მოადგილე 2003 2004
5 ინტერდისციპლინარულ საწვლებათა ევროკავკასიური უნივერსიტეტის კურიკულუმისა და ხარისხის მართვის კომიტეტი-პროფესიული გადამზადების ცენტრი პროგრამის ხელმძღვანელი 2004 2005
6 საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი გენერალური დირექტორის მრჩეველი სამედიცინო დაზღვევის საკითხები 2004 2006
7 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2004 current
8 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2006 current
9 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის ზოგიერთი ტენდენცია საქართველოში - 1998
2 დედათა და ბავშვთა მოკვდავობა საქართველოში 1999
3 ქალთა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესების პროგრამები 1999
4 "Brucellosis in Georgia" 2003
5 Poverty and Health Indicators Among Women and Children Population of Georgia 2007