პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ვარდოსანიძე თეიმურაზ

, დოქტორი

  • t.vardosanidze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ქიმია ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი /
2 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი საინჟინრო ფიზიკური ქიმიკოსი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 მცირე სიმძლავრის ელექტროძრავების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი ინჟინერი 1976 1977
2 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი ინჟინერი მეცნიერ-თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 1977 1987
3 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი -ტრუქტურული კვლევების რესპუბლიკური ცენტრი უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 1987 1993
4 კერძო ფირმა, მოსკოვი ფინანსური დირექტორი 1993 1994
5 ტასისის პროექტი სახელმწიფო მოხელეთა კოლეჯი ტრენერი 1995 1997
6 დიაბეტიან ბავშვთა დაცვის საქველმოქმედო ფონდი ვიცე-პრეზიდენტი 1996
7 CERMA (საქართველოს საწამოთა რესტრუქტურიზაციისა და მართვის ხელშეწყობის ცენტრი) ფინანსუირ და მერენჯერული აღრიცხვისა და ფინანსების მენეჯმენტის ტრენერ-ექსპერტი 2001 2007
8 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2009 2010

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Структура монохлорида гек¬са¬ме-тилентетрамина 2007
2 Структура тетрагидрата бис¬(ге¬к¬-са¬метилентетрамин) хлорида гек-са¬акваникеля(II) 2008
3 Структура дигидрата тетра (3,5- динитробензоа¬та)бис (п謬пе¬ре¬ди-на) [Co(OH2)6] (PipH)2(3,5-DNB)4 ∙2H2O 2009