თუ სწავლა გინდა
   
ლომინეიშვილი ქეთევან

ექსპერტი, მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

ქეთევან ლომინეიშვილი- მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის, ეკონომიკისა და მართვის სკოლაში.უძღვება საერთაშორისო ბიზნესისა და ეკონომიკის საფუძვლების კურსს. აქვს მაგისტრის ხარისხი (MBA) მიღებული ბიზნესის ადმინისტრირებაში-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან; ბაკალავრის ხარისხი ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობაში-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. ამჟამად სწავლობს საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში, მაგისტრატურის დამამთავრებელ კურსზე. გავლილი აქვს ლიდერის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბების სასწავლო კურსი სტრატეგიისა და საერთაშორისო სწავლების საქართველოს ფონდში, ესტონეთის დიპლომატიურ სკოლაში. აქვს ადამიანური რესურსების მართვის, ლიდერობის, სწავლების, პროექტების მართვის გამოცდილება.