თუ სწავლა გინდა
   
ტიბუა ლალი

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

ლალი ტიბუა- მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის სკოლაში. უძღვება მათემატიკური ლოგიკისა და ალგორითმების თეორიის, დისკრეტული სტრუქტურისა და ფინანსური მათემატიკის კურსებს. აქვს დოქტორის ხარისხი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს „ მათემატიკური ლოგიკა, ალგებრა და რიცხვთა თეორია“ მიერ გაცემული. 2005 წელს წარმატებით დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია. მეცნიერული კვლევის ძირითადი შედეგები მოხსენდა სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებს და სიმპოზიუმებს. არის 44 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ის მონაწილეობდა საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებში, როგორც ძირითადი შემსრულებელი, ის აგრეთვე ჩართულია სასწავლო პროცესში. 2006 წლიდან დღემდე მუშაობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის მიმართულების ლექტორად: კერძოდ, კითხულობს ლექციებს: „მათემატიკური ლოგიკა და დისკრეტული მათემატიკა“, „ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია“,“კალკულუსი“,“გამოყენებითი ლოგიკა“ და სხვა. ის აქტიურად მონაწილეობს სტუდენტთა საერთაშორისო სკოლა- სემინარის მუშაობაში. (არის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი).