თუ სწავლა გინდა
   
არევაძე მარიკა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

მარიკა არევაძე 2014 წლიდან არის საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. ის 2005-2014 წლებში, საქმიანობდასხვადასხვაკერძოკომპანიაშიიურისტისპოზიციაზე, 2014 წლიდან არის შპს „ნიუ ჰოსპიტალს“-ის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი. 2012 წლიდანარის  „ახალგაზრდაადვოკატების“ სადამფუძნებლოსაბჭოსწევრი. 2012 წლიდანსაქართველოსადვოკატთაასოციაციისწევრი, ხოლო 2014 წლიდანასოციაციის ადვოკატთაუფლებებისდაცვისკომისიისწევრი. 2015 წლიდან არის „ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრის“ დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, ხოლო 2016 წლის დეკემბრიდან „მარიკა არევაძის საადვოკატო ჯგუფის“ მმართველი პარტნიორი.

მარიკა არევაძე არისსაქართველოსუნივერსიტეტის გარდა არის ევროპის უნივერსიტეტისა და საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის (სეუ)მოწვეულილექტორი. მისიუშუალომონაწილეობითადახელმძღვანელობითგამოცემულიაკვლევები - „კერძოსექტორშიდასაქმებულიდედებისუფლებრივიმდგომარეობა“, გზამკვლევისამართლებრივიცნობიერებისამაღლებისთვის - „ჩემიუფლებები“, „საბჭოთადაპოსტსაბჭოთაანაბრებისპრობლემატიკისსამართლებრივიანალიზი“, „მედიაციისსამართლებრივირეგულირებისპერსპექტივებისაქართველოში“. ისმუშაობსქალთაშრომითუფლებებზე, ბანკებსადამოქალაქეებსშორისარსებულპრობლემურსაკითხებზე, საკუთრებისუფლებებზე, სამედიცინომედიაციისსაკითხებზე.

მარიკასინიციატივით2014 წლის მარტში დაფუძნდასამეცნიერო ჟურნალი „ახალგაზრდაადვოკატები“. რომლისპერიოდულგამოცემებსაცთავადხელმძღვანელობს. მონაწილეობააქვსმიღებული (მომხსენებლად) სხვადასხვაადგილობრივთუსაერთაშორისოკონფერენციასადამრგვალმაგიდებში. მისიავტორობითგამოქვეყნებულიაარაერთისამეცნიეროსტატია.

მარიკაფლობსინგლისურდარუსულენებს.