პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული სამართლის ბაკალავრი /
2 საქართველოს უნივერსიტეტი სამართლის სკოლა სამართლის მაგისტრი /
3 სსიპ "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი" იურიდიული 10/02/2007/
4 საქართველოს უნივერსიტეტი სამართლის სკოლა 07/23/2010/
5 საქართველოს უნივერსიტეტი სამართლის სკოლა /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის 116-ე საჯარო სკოლა სამართალმცოდნეობის მასწავლებელი 09/01/2007 07/01/2010
2 შპს “პსპ ფარმა“ იურისტი 10/01/2007 03/01/2012
3 შპს “PSP ჰოსპიტალს” იურისტი 03/01/2008 03/01/2009
4 შპს „მარკ ინვესტი“ იურისტი 03/01/2009 03/01/2011
5 შპს „ნიუ ჰოსპიტალს“ უფროსი იურისტი და ადამიანური რესურსების მენეჯერი 03/01/2012 10/01/2014
6 შპს „მეგაპოლისი“ იურისტი 10/01/2010 07/01/2013
7 შპს „შალვა (დავით) ქორიძის სახელობის სამშობიარო სახლი“ იურისტი 10/01/2010
8 შპს „ჯეომედი“ იურისტი 03/01/2011
9 ა(ა)იპ "ახალგაზრდა ადვოკატები" თანადამფუძნებელი / ხელმძღვანელი 07/09/2012
10 ა(ა)იპ "ახალგაზრდა ადვოკატები" სამეცნიერო ჟურნალის რედაქტორი 03/01/2014
11 შპს "ნიუ ჰოსპიტალს" უფროსი იურისტი 03/01/2012
12 კაიკაციშვილი და ადვოკატები ადვოკატი 02/01/2015

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საკუთრების უფლების შინაარსი და მისი შეზღუდვის სამართლებრივი საფუძვლები 2011
2 საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ანაბრების პრობლემატიკის სამართლებრივი ანალიზი 2013
3 ჩემი უფლებები 2013
4 მედიაციის სამართლებრივი რეგულირების პერსპექტივები საქართველოში 2013
5 პაციენტის უფლებები საქართველოში 2014
6 კერძო სექტორში დასაქმებული დედების უფლებრივი მდგომარეობა 2014
7 საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული საკუთრების უფლება და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების განკარგვის თავისებურებანი 2014
8 არასრულწლოვანის საკუთრების უფლების დაცვის მექანიზმები საქართველოში 2014