პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


დევიძე ეკა

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორი 03/12/2012/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი