პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ვასაძე ოთარ

, დოქტორი

  • o.vasadze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 გალილეი კოლეჯი ჯანდაცვის მენეჯმენტი /
2 ზოგადი პათოლოგიისა და პათოფიზიოლოგიის ინსტიტუტი ზოგადი პათოლოგიები Ph.D /
3 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო ექიმის /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ქირურგიის ს/კ ინსტიტუტის მიკროქირურგიის ლაბორატორია უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 1976 1983
2 კარდიოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის გულის რითმის მოშლის ქირურგიული მკურნალობის ჯგუფი უფროსი 1983 1989
3 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი სექტორი უფროსი 1989 1994
4 ჯანდაცვის ინფორმატიზაციისა და კომპლექსური ავტომატიზაციის ინსტიტუტის პირველადი ჯანდაცვისა და უწყვეტი სამედეცინო განათლების ინფორმატიზაციის განყოფილება გამგე 1994 1995
5 საქართველოს ჯანმრთელომის დაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრი დირექტორის მოადგილე 1995 1997
6 საქართველოს ჯანმრთელომის დაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრი დირექტორი 1995 2003
7 სკრენტონის უნივერსიტეტის ჯ.ა.პანუსკას სახ. პროფესიული სწავლების კოლეჯი, პესილვანია, აშშ მოწვეული პროფესორი 2000
8 საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და სიღარიბის დაძლევის შემმუშავებელი სამთავრობო კომისია ექსპერტი სოციალურ საკითხებში 2001 2003
9 გაეროს ათასწლეულის განვითარების მიზნების ანგარიშის მოსამზადებელი კომისია ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში 2003 2004
10 ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტი დირექტორი 2003 2004
11 პროსტატის დაავადებათა კვლევითი ცენტრი მენეჯერი 2004 2006

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი 2012
2 საქართველოს უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესწავლის შედეგები 2005
3 პალიატური მზრუნველობა (სამედიცინო ასპექტები) 2004
4 გრანტების გამცემი ფონდების საინფორმაციო საძიებო სისტემა და მისი როლი საქართველოს სამედიცინო მეცნიერების დაფინანსებაში 2004
5 ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული პოლიტიკის შემუშავების საკითხები 2003
6 Health Sector Reform in Georgia 2003
7 ექიმთა სერტიფიკაციისა და ლიცენზირების საკითხები სამედიცინო განათლების რეფორმების ფარგლებში 2003
8 საქართველოს მოსახლეობის დემოგრაფიული განვითარების ძირითადი ტენდენციები 2002
9 საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვა საუკუნეთა მიჯნაზე.მოკლე ისტორიული მიმოხილვა 2002
10 უნარშეზღუდული ბავშვების სოციალური ინტეგრაციის პედაგოგიური, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო ასპექტები 2002
11 ჯანდაცვის მენეჯმენტის განმარტებითი ლექსიკონი 2002
12 Process and Outcome Indicators for Health Management Education in Georgia after two Years of Operation 2001
13 ჯანდაცვის მენეჯმენტის საფუძვლები 2000
14 ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხის მართვის სისტემის შექმნის სტრატეგია 1999
15 ფსიქოფიზიოლოგიური კვლევის შედეგების შეფასება ავტომატიზებული ანალიზის გამოყენებით 1998
16 ეროვნული ჯანმრთელობის დაცვის პრიორიტეტები 1998
17 Poverty and Health in Georgia-current Situation and the Plan of Activities 1998
18 Changing the Debate about Health Research for development 1998
19 A Summary of Health Management Education efforts and activities from 1999 1998
20 Reform strategies in Georgia and their impact on health care provision in rural areas: evidence from a household survey 1997
21 Nutritional Health Screening of Graduate Students and University Personnel 1992