თუ სწავლა გინდა
   
ვასაძე ოთარ

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • o.vasadze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 გალილეი კოლეჯი ჯანდაცვის მენეჯმენტი /
2 ზოგადი პათოლოგიისა და პათოფიზიოლოგიის ინსტიტუტი ზოგადი პათოლოგიები Ph.D /
3 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო ექიმის /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 პროსტატის დაავადებათა კვლევითი ცენტრი მენეჯერი 2004 2006
2 გაეროს ათასწლეულის განვითარების მიზნების ანგარიშის მოსამზადებელი კომისია ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში 2003 2004
3 ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტი დირექტორი 2003 2004
4 საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და სიღარიბის დაძლევის შემმუშავებელი სამთავრობო კომისია ექსპერტი სოციალურ საკითხებში 2001 2003
5 სკრენტონის უნივერსიტეტის ჯ.ა.პანუსკას სახ. პროფესიული სწავლების კოლეჯი, პესილვანია, აშშ მოწვეული პროფესორი 2000
6 საქართველოს ჯანმრთელომის დაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრი დირექტორის მოადგილე 1995 1997
7 საქართველოს ჯანმრთელომის დაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრი დირექტორი 1995 2003
8 ჯანდაცვის ინფორმატიზაციისა და კომპლექსური ავტომატიზაციის ინსტიტუტის პირველადი ჯანდაცვისა და უწყვეტი სამედეცინო განათლების ინფორმატიზაციის განყოფილება გამგე 1994 1995
9 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი სექტორი უფროსი 1989 1994
10 კარდიოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის გულის რითმის მოშლის ქირურგიული მკურნალობის ჯგუფი უფროსი 1983 1989
11 ქირურგიის ს/კ ინსტიტუტის მიკროქირურგიის ლაბორატორია უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 1976 1983

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Nutritional Health Screening of Graduate Students and University Personnel 1992
2 Reform strategies in Georgia and their impact on health care provision in rural areas: evidence from a household survey 1997
3 ფსიქოფიზიოლოგიური კვლევის შედეგების შეფასება ავტომატიზებული ანალიზის გამოყენებით 1998
4 ეროვნული ჯანმრთელობის დაცვის პრიორიტეტები 1998
5 Poverty and Health in Georgia-current Situation and the Plan of Activities 1998
6 Changing the Debate about Health Research for development 1998
7 A Summary of Health Management Education efforts and activities from 1999 1998
8 ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხის მართვის სისტემის შექმნის სტრატეგია 1999
9 ჯანდაცვის მენეჯმენტის საფუძვლები 2000
10 Process and Outcome Indicators for Health Management Education in Georgia after two Years of Operation 2001
11 საქართველოს მოსახლეობის დემოგრაფიული განვითარების ძირითადი ტენდენციები 2002
12 საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვა საუკუნეთა მიჯნაზე.მოკლე ისტორიული მიმოხილვა 2002
13 უნარშეზღუდული ბავშვების სოციალური ინტეგრაციის პედაგოგიური, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო ასპექტები 2002
14 ჯანდაცვის მენეჯმენტის განმარტებითი ლექსიკონი 2002
15 ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული პოლიტიკის შემუშავების საკითხები 2003
16 Health Sector Reform in Georgia 2003
17 ექიმთა სერტიფიკაციისა და ლიცენზირების საკითხები სამედიცინო განათლების რეფორმების ფარგლებში 2003
18 პალიატური მზრუნველობა (სამედიცინო ასპექტები) 2004
19 გრანტების გამცემი ფონდების საინფორმაციო საძიებო სისტემა და მისი როლი საქართველოს სამედიცინო მეცნიერების დაფინანსებაში 2004
20 საქართველოს უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესწავლის შედეგები 2005
21 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი 2012