პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ებრალიძე თამარ

, დოქტორი

  • t.ebralidze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართლისმცოდნე /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი უმცროსი მეცნიერთანამშრომელი 1979 1993
2 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი მევნიერთანამშრომელი 1993 1996
3 თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი უფროსი მეცნიერთანამშრომელი 1996
4 გურამ თავართქილაძის უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2010
5 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2015.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 პასუხისმგებლობა დანაშაულებრივ საქმიანობაში არასრულწლოვანის ჩაბმისათვის 2010
2 პასუხისმგებლობა დანაშაულებრივ საქმიანობაში არასრულწლოვანის ჩაბმისათვის 2010
3 არასრულწლოვანის ჩაბმა დანაშაულებრივ და სხვა ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში 2009
4 არასრულწლოვანის დანაშაულებრივ საქმიანობაში ჩაბმის საკანონმდებლო რეგლამენტაციის გამო 2008
5 არასრულწლოვანის დანაშაულებრივ საქმიანობაში ჩაბმის საკანონმდებლო რეგლამენტაციის გამო 2008
6 წიგნის საჯარო განხილვა 2006
7 წიგნის საჯარო განხილვა 2006
8 სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა საზღვარგარეთ ჩადენილი დანაშაულისათვის 2006
9 წამქეზებლის ფიგურა სისხლის სამართალში 2006
10 წამქეზებლის ფიგურა სისხლის სამართალში 2005
11 ყაჩაღობა თუ ძარცვა ძალადობით? 2005
12 ყაჩაღობა თუ ძარცვა ძალადობით? 2005
13 ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება 2004
14 ჯგუფური დანაშაულის კვალიფიკაციის საკითხისათვის, 2003
15 წამქეზებლობის სამართლებრივი ბუნების საკითხისათვის 2003
16 წამქეზებელი წაქეზებულის წინააღმდეგ 2002
17 წამქეზებელი წაქეზებულის წინააღმდეგ 2000
18 სისხლის სამართლის კოდექსის 172'-ე მუხლის სრულყოფისათვის 1991
19 სისხლის სამართლის კოდექსის 172'-ე მუხლის სრულყოფისათვის 1991
20 Provocation of a crime and operational experiment 1985
21 სისხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის კომენტარი. დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ 1985
22 სისხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის კომენტარი. ეკონომიკური დანაშაული 1985
23 სისხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის კომენტარი. დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის თავი XXII-XXIV) 1984
24 სისხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის კომენტარი. დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის თავი XXII-XXIV) 1984