პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჩხენკელი ირინე

, დოქტორი

  • i.chkhenkeli@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 1983-1988 თბილისის ი.ჭავჭავაძის სახ. უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი. ინგლისური ენის ფაკულტეტი. მასწავლებელი Jun 27 1988 12:00AM/
2 ი. ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უცხო ენათა სახ. პედაგოგიური ინსტიტუტი საზოგადოებრივ პროფესიათა ფაკულტეტი: ბასკური ენა. მასწავლებელი Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი .ჰუმანიტარულ- ტექნიკური ფაკულტეტი. ინგლისური ენის უფროსი მასწავლებელი. ინგლისური ენის მასწავლებელი 09/01/1988 12/30/2010
2 ი.ჭავჭავაძის სახ. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. ინგლისური ენის მასწავლებელი 09/01/2009 12/30/2010
3 2007-2008 მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტი- ტუტი. ინგლისური ენის მასწავლებელი 09/01/2007 08/01/2008
4 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 1. ”ლიტერატურის გამოყენება ინგლისური ენის სწავლებისას” 2012
2 ”ლიტერატურის გამოყენება ინგლისური ენის სწავლებისას” 2012
3 . „შინაარსიის დეკოდირების პრობლემა ლექსიკურ–სემანტიკურ ველში“ 2012
4 2007 ინგლისური ენის სახელმძღვანელო ” ბიზნეს-კომუნიკაციები” 2007
5 „ენობრივი ველი და ლექსიკურ-სემანტიკური ცვლილებები“ 2007
6 „ლექსიკურ-სემანტიკური ველი. გრადუალური სტრუქტურა” 2007
7 „ლექსიკურ-სემანტიკური ველის თეორიის ჩამოყალიბების ისტორია“ 2011