თუ სწავლა გინდა
   
დუნდუა შალვა

მოწვეული ლექტორი, პროფესორი, დოქტორი

  • sh.dundua@ug.edu.ge

ბიო

დუნდუა შალვა- პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში. აქვს დოქტორის ხარისხი. აქვს პედაგოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატის კვალიფიკაცია. ასევე აქვს პედაგოგიური მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. მას გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები აშშ-ში.გამოქვეყნებული აქვს აკადემიური წერის სახელმძღვანელო და სხვა სამეცნიერო პუბლიკაციები. მას ასევე აქვს ინგლისურ ენაზე ლექციების წაყვანის გამოცდილება, რაც აძლევს მას აღნიშნული კომპონენტების სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელ კომპეტენციას KART  12 20  Academic Writing (აკადემიური წერის) საგანში.