თუ სწავლა გინდა
   
ნარმანია მირანდა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • m.narmania@ug.edu.ge

ბიო

მირანდა ნარმანია - ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი, 2010 წლიდან საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიისადა მათემატიკისსკოლის ასოცირებული პროფესორი; უძღვება სხვადასხვა სასწავლო კურსებს მათემატიკის მიმართულებით. მ. ნარმანია 1997-2006 წლებში მუშაობდა აკად. ი. ვეკუასსახელობისგამოყენებითიმათემატიკისინსტიტუტში, გარსთა თეორიის განყოფილებაში;  2005-2007 წწ. - თსუზუგდიდისფილიალში, ხოლო 2007-2010 წწ. - შოთამესხიასზუგდიდისსახელმწიფოსასწავლოუნივერსიტეტში.  მ. ნარმანია ეწევა აქტიურ სამეცნიერო საქმიანობას, მიღებული აქვს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო გრანტები როგორც ფუნდამენტურ, ასევე გამოყენებით კვლევებში. მისი სამეცნიერო ნაშრომები გამოქვ­ეყნებულია საქართველოსა  და  უცხოეთის სამეცნიერო ჟურნალებში.