თუ სწავლა გინდა
   
ნარმანია მირანდა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • m.narmania@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი ფიზიკა–მათემატიკა მათემატიკოსი /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მექანიკა-მათემატიკა ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი Mar 5 2005 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2010.02.01 2016.07.01
2 სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 2009 2010
3 სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტი მოწვეული ლექტორი 2008 2009
4 ზუგდიდის უმაღლესი საგანმათლებლო დაწესებულება მოწვეული ლექტორი 2007 2008
5 თსუ ზუგდიდის ფილიალი მოწვეული ლექტორი 2005 2007
6 ი. ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი მათემატიკოსი 1997 2006

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Problems concentration of stress by theory I. Vekua. 1998
2 Study of Stress-Strain State of the Piecewise Homogeneous Infinity Elastic Body with an Elliptic Hole and the Cracks 1999
3 One problem of concentration of stress solve by theory of I. Vekua. 2000
4 The solution some problems of bendings of plates by I. Vekua’s theory. 2001
5 The solution some problems of temperature stresses in transtropic plate 2003
6 Solution some boundary value problems of stretch-press of plates by method of I. Vekua for approximation N=2. 2003
7 The solution some boundary value problems of stretch-press and bending of plates by I. Vekua’s theory. 2003
8 On solving of one problem for temperature stresses in transtropic plate 2005
9 An application of the boundary element method for solving of the boundary-value problems for binary mixtures 2006
10 The numerical solutions of some boundary-value problems of binary mixture plane theory by boundary element method.(with N. Zirakashvili, R. Janjgava, M. Mosia). 2006
11 The Solution of One Problem by Method of I.Vekua for Approximation N=2 2007
12 ბინარული ნარევის ზოგიერთი სასაზღვრო პრობლემის რიცხვითი ამოხსნა სასაზღვრო ელემენტთა მეთოდით 2007
13 About solvability of the boundary value problem by means refined theory of I.Vekua. 2009
14 Solution of boundary-value problems of plates by the Vekua method for approximations N = 1 and N = 2 2012
15 შეყურსული ძალით დატვირთული მრავალფენიანი მართკუთხა პარალელეპიპედის წონასწორობის შესწავლა და სათანადო მომსახურების მქონე პროგრამის შედგენა 2012
16 Analytical solution of classical and non-classical boundary value contact problems of thermoelasticity for a rectangular parallelepiped consisting of compressible and incompressible elastic layers and numerical example of the solution of such problems 2014
17 თერმოდრეკადობის გამოყენებითი არაკლასიკური ამოცანები სხვადასხვა მრავალფენიანი სხეულებისათვის და მათი სიმტკიცეზე გასათვლელი სახელმძღვანელო თეორიულ-ტექნიკური მასალა სათანადო პროგრამით 2014
18 The solution of some two-dimensional problems of thermoelasticity taking into account the microtemperature 2016