პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


თავზარაშვილი კახაბერ

, დოქტორი

  • k.tavzarashvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკის ფაკულტეტი ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა კანდიდატი, სპეციალობა რადიოფიზიკა, კვანტური რადიოფიზიკა. Jan 1 1900 12:00AM/
2 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ). ფიზიკის ფაკულტეტი ფიზიკოსი Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს მეც. აკადემიის ოპტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, ოპტიკური მოწყობილობების მოდელირების განყოფილება სტაჟიორი 1995 1996
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი ელ.-დინამიკის ს/კ ლაბორატორია ლაბორანტი 1997 1999
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი ელ.-დინამიკის ს/კ ლაბორატორია ინჟინერი 1999 2001
4 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი ელ.-დინამიკის ს/კ ლაბორატორია მეცნიერ-თანამშრომელი 2001 2005
5 შვეიცარიის ფედერალური ტექნოლოგირი ინსტიტუტი, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ელექტრული ინჟინერიის დეპარტამენტი პოსტ-დოქტორანტი მკვლევარი 2005 2007
6 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სასწავლო პროცესების მართვისა და სამეცნიერო კვლევების სამსახური მთავარი სპეციალისტი 2007 2008
7 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი დეკანის მოადგილე 2008 2009
8 საქართელოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტი მთავარი სპეციალისტი 2010 2011
9 საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და მათემატიკის სკოლა, საქართელოს უნივერსიტეტი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი 2011 2011
10 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ინჟინერიის სკოლა, საქართველოს უნივერსიტეტი სკოლის დირექტორი 2012 2013
11 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
12 საქართველოს უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 The Method of Auxiliary Sources (MAS) - solution of propagation, diffraction and inverse problem using MAS. R. Zaridze, G. Bit-Babik, K. Tavzarashvili, N. Uzunoglu, D. Economou 2000
2 Wave field singularity aspects in large-size scatterers and inverse problems. R.Zaridze, G.Bit-Babik, K.Tavzarashvili, D.Economou, N.Uzunoglu, 2002
3 Study of Metallic Nanoshelled Structures with Rigorous Electromagnetic Analysis. Xudong Cui, Daniel Erni, Christian Hafner, K.Tavzarashvili, Ruediger Vahldieck. 2007
4 Sharp Trench Waveguide Bend with Photonic Crystals: Simulation, Fabrication and Characterization. Xudong Cui, Ch.Hafner, F. Robin, D. Erni, K.Tavzarashvili, R.Vahldieck 2007
5 Adaptive MBPE Algorithm for Speeding up the Computation. K. Tavzarashvili, Ch. Hafner, D.Karkashadze, Cui Xudong, R. Vahldieck 2007
6 Personal Communication Systems (PCS) Antenna with Managed Radiation Characteristics and Study of its Interaction with the User. G.Ghvedashvili, K.Tavzarashvili, D.Kakulia, R.Zaridze 2007
7 Model-Based Parameter Estimation (MBPE) for metallic photonic crystal filters. K. Tavzarashvili, Ch. Hafner, Cui Xudong, R. Vahldieck, D. Karkashadze, G. Ghvedashvili 2007
8 Metallic and Dielectric Photonic Crystal Filter Design using MMP and MBPE Methods. Cui Xudong, Ch. Hafner, K. Tavzarashvili, R. Vahldieck. 2007
9 Method of Auxiliary Sources and Model-Based Parameter Estimation for the Computation of Periodic Structures. K. Tavzarashvili, Ch. Hafner, Cui Xudong, R. Vahldieck, D. Kakulia, G. Ghvedashvili, D. Karkashadze. 2007
10 Numerical analysis of channel plasmon polaritons enhanced optical antennas. J. Smajic, Ch. Hafner, K. Tavzarashvili, R. Vahldieck. 2008
11 Comparison of numerical methods for the analysis of plasmonic structures, . J. Smajic, Ch. Hafner, L. Raguin, K. Tavzarashvili, M. Mishrikey 2009
12 The Method of Auxiliary Sources Approach to Modeling of Electromagnetic Field Scattering on Two-Dimensional Periodic Structures, D. Kakulia, K. Tavzarashvili, G. Ghvedashvili, D. Karkashadze, and Ch. Hafner 2011