თუ სწავლა გინდა
   
თავზარაშვილი კახაბერ

ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის სკოლის პროფესორი, ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის სკოლის პროფესორი, დოქტორი

  • k.tavzarashvili@ug.edu.ge

ბიო

კახაბერ თავზარაშვილი- ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის სკოლის დირექტორი, პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიის და მათემატიკის სკოლაში. აქვს ფიზიკა- მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის კვალიფიკაცია. მას აქვს პედაგოგიური ( მათ შრის ინგლისურ ენაზე სალექციო კურსების წაყვანის) მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. ჩატარებული აქვს სამეცნიერო კვლევები შვეიცარიის ფედერალური ტექნოლოგიური ინსტიტუტში, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ელექტრული ინჟინერიის დეპარტამენტში. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო პუბლიკაციები. გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი მრავალი ტრენინგი საზღვარგარეთ, რაც აძლევს მას აღნიშნული კომპონენტების სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელ კომპეტენციას „საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი“ კურსში INFO MS Office and Internet (საოფისე პროგრამები და ინტერნეტი) .