პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კვაჭაძე მარინე

, დოქტორი

  • m.kvachadze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული იურისტი /
2 მაქს-პლანკის საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი სამართალი /
3 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმ- წიფოს იურიდიული იურიდიულ მეც.დოქტორი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 მოსწავლე ახალგაზრდობის რესპუბლიკური სასახლე ინტერკლუბის მეთოდისტი 1988 1989
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი დეკანის მოადგილე, დოცენტი 1991 1997
3 საქართველოს პოლიციის აკადემია. (საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩოს პროექტი) ლექტორი 2001 2001
4 ფონდი ”ღია საზოგადოება – საქართველო” სამართლებრივი რეფორმების კომისიის თავმჯდომარე. 2001 2002
5 საერთაშორისო კონფერენცია “სისხლის სამართლისა საერთაშორისო სასამართლო და საქართველო”. ექსპერტი, კოორდინატორი 2002 2002
6 საერთაშორისო სემინარის „საერთაშორისო სისხლის სამართალი და საქართველოს კანონმდებლობა”. ექსპერტი 2002 2002
7 ადვოკატთა ტრენინგი, „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და საქართველოს კანონმდებლობა და პრაქტიკა“. ექსპერტი 2002 2003
8 თავდაცვის ეროვნული აკადემია საკონსტიტუციო სამართლის ლექტორი 2003 2004
9 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო საუწყებათაშორისო ეროვნული ანტიტერორისტული კომისიის წევრი. 2003 2003
10 საერთაშორისო სემინარი „საერთაშორისო სისხლის სამართალი და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები”-ს კოორდინატორი (ეუთო) ექსპერტი 2004 2004
11 ევროსაბჭო (ბელგია, ბრიუსელი). ევროკავშირის პროგრამის ექსპერტი 2003 2002
12 სამენოვანი ჟურნალი ”საერთაშორისო სამართალი“ აღმასრულებელი რედაქტორი 1996 2005
13 გაეროს განვითარების პროგრამა ექსპერტი ადამიანის უფლებების სფეროში 2005 2005
14 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,მსოფლიოს სამართლებრივი სისტემების კათედრა გამგე, პროფესორი. 1997 2005
15 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. პროფესორი 1991 2005
16
17 ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2005/01/01
18 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული პროფესორი 2005/01/01 2011/01/01
19 სამედიცინო უნივერსიტეტი მოწვეული პროფესორი 2009/01/01 2011/01/01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1
2 “თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის ლექსიკონის” თანაავტორი 2001
3 სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოთა საარჩევნო სისტემების სამართლებრივი ანალიზი 2003
4 ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტები. სახელმძღვანელო პოლიციის აკადემიის კურსანტებისათვის. 2003
5 ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი –თანაავტორი 2003
6 „ხუთენოვანი ლექსიკონი საერთასორისო სამართალში“ –თანაავტორი 2004
7 „თანამედროვე მედიცინის სამართლებრივი ასპექტები”; 2005
8 ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხები თანამედროვე მედიცინაში(საერთაშორისო სამართებრივი და შიდახელმწიფო 2005
9 „სახელმწიფოს და მას მედიის როლი ტერორიზმთან ბრძო-ლაში (ამიერკავკასიის რეგიონი-1996/98წწ). 2005
10 საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი-თანაავტორი . 2005