პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
ვერბი ლელა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • l.verbi@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა ინსტიტუტი ინგლისური ენა Sep 4 1995 12:00AM/
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნეს-ინჟინერინგი დოქტორი Jun 2 2012 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
2 ილია ჭავჭავაძის საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი ასისტენტ - პროფესორი 2009.09.01 2011.07.01
3 ფრანგულ-ქართული საბაკალავრო პროგრამა ინგლისური ენის პედაგოგი 09/18/2007 09/15/2010
4 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ინგლისური ენის პედაგოგი 09/10/2001 10/13/2009
5 ი.ჭავჭავაძის სახ. უცხო ენათა ინსტიტუტი ინგლისური ენის პედაგოგი 09/06/1995 09/18/1997
6 გაზეთი"The New York Times" რედაქტორი 07/14/2009 10/22/2009

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 "ამერიკული ლიტერატურა- შედარება მხატვრულ პროზაში" 1996
2 ფრაზეოლოგიური ფონდის სეგმენტაციის პრობლემა 1998
3 "შედარება მხატვრულ პროზაში" 1999
4 " მეტაფორები და იდიომები ბიზნეს კომუნიკაციაში" 2005
5 ფრაზეოლოგია და კულტურული სტერეოტიპების სისტემა 2009
6 "გრძნობა და ხატი" 2012
7 "ცნება და გრძნობა მხატვრული შედარების სტრუქტურაში" 2012