თუ სწავლა გინდა
   




საამიშვილი თამთა

ექსპერტი, მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

თამთა საამიშვილი- მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში. უძღვება განათლების ფსიქოლოგიის კურსს. აქვს მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ფსიქოლოგიაში, ფსიქოლოგიური შეფასების, დიაგნოსტირებისა და კონსულტაციის სპეაციალობით ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. აქვს განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობის ფარგლებში სწავლა-სწავლების თავისებურებების შესახებ სპეციალისტთა მომზადების და სწავლების მეთოდიკის კვლევის სფეროში მუშაობის გამოცდილება.