პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გოდერიძე თამარ

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო საქმე მკურნალი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ფარმაკოლოგია 2014
2 Pharmacokinetics 0
3 Factors that influence bioavailability 0
4 Drug Distribution 0
5 Inhibitors of the Renin-Angiotensin System 0
6 Angiotensin-converting enzyme inhibitors 0
7 Antiarrhythmics 0
8 Lidocaine 0
9 Antianginal Drugs 0
10 Organic Nitrates 0
11 Beta-Adrenergic Blockers 0
12 Calcium-Channel Blockers 0
13 Antihypertensives 0
14 Thiazide diuretics 0
15 Loop diuretics 0