პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


მირზიკაშვილი ქეთევან

,

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ენათმეცნიერი /
2 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ფილოლოგიის მაგისსტი (სპეციალობა - ლინგვისტიკა) 11/14/2008/
3 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიის ფაკულტეტი ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით 09/11/2005/
4 ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პედაგოგიური (ფრანგული ენის პედაგოგი) ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ფრანგულ ენაში 09/01/2003/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 გაზეთ „მთავარი გაზეთის“ ყოველკვიურეული დამატება „კვირა“ ჟურნალისტი 03/04/2001 09/02/2002
2 საგამომცემლო ფირმა „LF” რედაქოტრი 04/02/2003 09/01/2004
3 კერძო მთარგმნელობითი პრაქტიკა (ქართულიდან ფრანგულად და პირიქით) თარჯიმანი 2004 2007
4 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თეორიული და შედარებითი ენათმეცნეირებისა და ფონეტიკის ინსტიტუტი ლაბორანტი 2007 2010
5 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო მდივანი 2008
6 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მოწვეული ლექტორი 2008
7 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო განყოფილება უფროსი სპეციალისტი 2010 2011
8 გამოცდების ეროვნული ცენტრი მასწავლებლის სასერთიფიკაციო გამოცდებში მონაწილე მასწავლებლობის კანდიდატთა (დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელთა) ნაშრომების გამწორებელი 2012 2013
9 გამოცდების ეროვნული ცენტრი ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაში მონაწილე მოსწავლეთა ნაშრომების გამსწორებელი 2013
10 გამოცდების ეროვნული ცენტრი ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილე აბიტურიენტთა ნაშრომების გამსწორებელი; ქართული ენისა და ლიტერატურის ჯგუფი. 2012
11 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თეორიული და შედარებითი ენათმეცნეირებისა და ფონეტიკის ინსტიტუტი პროფესორის ასისტენტი 2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი