პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გოგინაშვილი ქეთევან

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სკოლა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი 05/04/2009/
2 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი მათემატიკოსი 07/16/1990/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მთავარი სპეციალისტი 01/08/2007
2 USAID/HSSP კონსულტანტი 09/01/2011 09/01/2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ჯანმრთელობა, როგორც ეკონომიკური კატეგორია 2004
2 არაგადამდები დაავადებები, როგორც ევროპის ძირითადი პრობლემა 2005
3 ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების ინსტიტუციონალიზაცია: საქართველოს გამოცდილება 2009
4 ჯანდაცვაზე დანახარჯების განაწილება და კატასტროფული დანახარჯები საქართველოში 2011