პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


მაღრაძე ნონა

,

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ჯანდაცვის ადმინისტრირება ჯანდაცვის ადმინისტრირების სპეციალისტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი