თუ სწავლა გინდა
   
მაღრაძე ნონა

ექსპერტი, მოწვეული ლექტორი,


ბიო

ნონა მაღრაძე - საქართველოს უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლისდოქტორანტი. სამეცნიერო ინტერესი უკავშირდება სამედიცინოპერსონალისპროფესიულირისკებისშეფასებას საქართველოსსაავადმყოფოებში. უძღვება თანამედროვე საავადმყოფოების მართვისა და  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სალექციო კურსებს ქართველ და ინგლისურენოვან სტუდენტებთან. საექიმო პრაქტიკის პარალელურად 2007 წლიდან ჩაერთო ჯანდაცვის ადმინისტრირებაში. დასაქმებული იყო საავადმყოფოების ქსელში ხარისხის მართვის, საავადმყოფოების შიდა აუდიტის, პერსონალის განვითარებისა და ადმინისტრირების კუთხით. ამჟამად, ის მუშაობს მრავალპროფილური კლინიკის ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელად. გავლილი აქვს სერტიფიცირებული ტრეინინგები ხარისხის მენეჯმენტსა და შიდა აუდიტში, მონაწილეობა მიიღო TEMPUS პროექტის ფინალურ კონფერენციაში მოლდოვეთში. ასევე, აქვს სამედიცინო მასალის მთარგმნელობითი პრაქტიკის მრავალწლიანი გამოცდილება. ჰყავს მეუღლე და სამი ქალიშვილი.