პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
ლაზარაშვილი ლალი

პროფესორი, კერძო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი, კერძო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი, დოქტორი

  • l.lazarashvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი სამართალმცოდნეობა --- Sep 9 1998 12:00AM/
2 სტოკჰოლმის სამეფო ტექნიკური ინსტიტუტი მიწის მართვა მეცნიერებათა მაგისტრი Sep 26 2002 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2010/01/01
2 სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2010/01/01
3 კავკასიის სამართლის სკოლა მოწვეული პროფესორი 2008/01/01
4 თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2006/01/01 2010/01/01
5 საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლე 2005/03/31 2010/03/31
6 თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2003/01/01 2005/01/01
7 საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2000/01/01 2003/01/01
8 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული პროფესორი 2000/01/01 2001/01/01
9 თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი მეცნიერ-თანამშრომელი 1998/01/01
10 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო კონსულტანტი/უფროსი კონსულტანტი/განყოფილების უფროსი/დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 1996/01/01 2000/01/01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 პარტნიორთა უფლებები და მოვალეობები სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში 1997
2 სავაჭრო სამართლის განვითარეbის გზა 1997
3 სავაჭრო სამართლის განვითარეbის გზა 1997
4 სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სამართლებრივი ბუნება 1997
5 პარტნიორის გარიცხვა სამეწარმეო საზოგადოებიდან 2002
6 სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 2003
7 .სასამსახურო ხელშეკრულება საწარმოს დირექტორთან. პარტნიორი და დირექტორი შიდასაზოგადოებრივ ურიერთობებში. მცირე აქციონერის ცნება 2009
8 კრებული: „სავარჯიშოები სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილსა და სანივთო სამართალში“ 2014