თუ სწავლა გინდა
   
ლაზარაშვილი ლალი

პროფესორი, კერძო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი, კერძო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი, დოქტორი

  • l.lazarashvili@ug.edu.ge

ბიო

ლალი ლაზარაშვილი -  საქართველოსუნივერსიტეტის პროფესორი 2011წლიდან. სამართლის დოქტორი (თბილისი, საქართველო), მეცნიერებათა მაგისტრი მიწის მართვის სფეროში (სტოკჰოლმი, შვედეთი). არის სამართლის სკოლის კერძოსამართლისდეპარტამენტისხელმძღვანელი, კერძო სამართლის მიმართულებით სადოქტორო და სამაგისტრო საბჭოს წევრი,უძღვებასაკორპორაციო სამართლისა და სამოქალაქო საპროცესო სამართლის სალექციოკურსებსსაბაკალავროდასამაგისტროსწავლებისსაფეხურებზე, არის სამართლის კლინიკის თანახელმძღვანელი. მისისამეცნიეროინტერესიფოკუსირებულიასამეწარმეო იურიდიული პირების სამართლებრივი ფორმების კვლევაზე, ასევე სასამართლოში საქმის წარმოების თავისებურებების ანალიზზე.აქვსსამეცნიერო-პედაგოგიურისაქმიანობის, სასამართლო და ადმინისტრაციულორგანოებშიპრაქტიკულისაქმიანობის, მოსამართლედ მუშაობისა და დავების გადაწყვეტისმდიდარიგამოცდილება. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომები სამოქალაქო, საკორპორაციო და ადმინისტრაციული სამართლის საკითხებზე.