პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ნატროშვილი თამარი

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი ფილოლოგიის მაგისტრი Jul 1 2001 12:00AM/
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნეს-ინჟინერინგი ფილოლოგიის დოქოტრი 05/01/2014/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 07/01/2014
2 ინგლისური ენის შემსწავლელი ცენტრი "ეროუ ქლაბი" ინგლისური ენის მასწავლებელი 09/10/2010 09/01/2011
3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ინგლისური ენის მასწავლებელი 09/01/2001 07/01/2011
4 საქართველოს უნივერსიტეტი ინგლისური ენის პროგრამის კურატორი 2013.07.01 07/01/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 “ფრაზეოლოგიური ერთეულები ბრიტანულ და ამერიკულ პრესაში" 2012
2 “ინგლისურენოვან პრესაში გამოქვეყნებულ იდიომთა სტრუქტურულ-სემანტიკური თავისებურებანი” 2012
3 "ინტერტექსტუალობა პოლიტიკურ დებატებში" 2011
4 ინტერტეხსტუალურობის პრობლემა პუბლიცისტურ ლიტერატურაში 2011