თუ სწავლა გინდა
   
ტაბატაძე რევაზ

მოწვეული ლექტორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ასისტენტი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ინგლისური ფილოლოგია ბაკალავრი /
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ინგლისური ფილოლოგია /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ''საქართველოს უნივერსიტეტი" ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ასისტენტი 09/14/2015
2 ,,საქართველოს უნივერსიტეტი" სტუდენტ ლექტორი ინგლისურ ენაში 09/09/2013 09/14/2015
3 ,,საქართველოს უნივერსიტეტი" ენების შემსწავლელი ლაბორატორიის ასისტენტი 09/09/2013 09/14/2015
4 "საქართველოს უნივერსიტეტი" მოწვეული ლექტორი 09/05/2016
5 ,,ახალგაზრდა დიპლომატთა ლიგა" საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ცენტრის ხელმძღვანელი 09/03/2012

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 თანამედროვე პოლიტიკის ენობრივი მანიფესტაცია 2014
2 ნეოლოგიზმთა ტიპები პოლიტიკურ დისკურსში 2015
3 ფერთა მეტაფორიზაცია ინგლისურ და ქართულ იდიომებში 2016
4 კრიტიკული დისკურსის ანალიზი, როგორც თეორიული პერსპექტივა 2016
5 დარწმუნება, როგორც ლინგვისტური მექანიზმი პოლიტიკურ დისკურსში 2017