პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ტაბატაძე რევაზ

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ინგლისური ფილოლოგია ბაკალავრი /
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ინგლისური ფილოლოგია /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ,,საქართველოს უნივერსიტეტი" სტუდენტ ლექტორი ინგლისურ ენაში 09/09/2013 09/14/2015
2 ,,ახალგაზრდა დიპლომატთა ლიგა" საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ცენტრის ხელმძღვანელი 09/03/2012
3 ,,საქართველოს უნივერსიტეტი" ენების შემსწავლელი ლაბორატორიის ასისტენტი 09/09/2013 09/14/2015
4 ''საქართველოს უნივერსიტეტი" ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ასისტენტი 09/14/2015
5 "საქართველოს უნივერსიტეტი" მოწვეული ლექტორი 09/05/2016

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ნეოლოგიზმთა ტიპები პოლიტიკურ დისკურსში 2015
2 ფერთა მეტაფორიზაცია ინგლისურ და ქართულ იდიომებში 2016
3 თანამედროვე პოლიტიკის ენობრივი მანიფესტაცია 2014
4 კრიტიკული დისკურსის ანალიზი, როგორც თეორიული პერსპექტივა 2016