თუ სწავლა გინდა
   
ტაბატაძე რევაზ

მოწვეული ლექტორი, ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ასისტენტი, მაგისტრი


ბიო

რევაზ ტაბატაძე - მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში.  საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ბაკალავრი და მაგისტრი.

მრავალი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი კონფერენციის (“Language, Culture and World View”, „VII, VIII, IX ყოველწლიური კონფერენციები ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში“ და სხვა.) და ტრენინგის (“Teaching English to Speakers of Other Languages”, “La Psychologie de la Gestion”, “Strategies for Effective Presentation”, “Strategies for Teaching English”, “Technique de la Representation des Connaissances” და სხვა.) მონაწილე.

რევაზ ტაბატაძე გახლავთ საერთაშორისო დონის ტრენერი არაფორმალურ განათლებაში (NFE). დაგეგმილი და განხორცილებული აქვს სხვადასხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო დონის ინგლისურ-ფრანგულ-ქართულენოვანი ტრენინგები (“Deep Understanding of EU”, “La Future Profession”, „მოხალისეობა“ და სხვა).

2013-2015 წლებში რევაზ ტაბატაძე მუშაობდა საქართველოს უნივერსიტეტის ენების შემსწავლელ ლაბორატორიაში.

იგი არის კარლ-პოპერისა და ლინკოლნ–დუგლასის ფორმატის დებატების მსაჯი და მოდებატე.

რევაზ ტაბატაძე გახლავთ მოწვეული ლექტორი საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნერებათა სკოლაში. იგი არის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ასისტენტი და ამავდროულად, ასისტენტი ადმინისტრაციულ საკითხებში/პიარისა და მარკეტინგის დარგში.

მას აქვს რამდნიმე სამეცნიერო ნაშრომი, კერძოდ: „თანამედროვეპოლიტიკისენობრივიმანიფესტაცია’’, „ნეოლოგიზმთატიპებიპოლიტიკურ დისკურსში“, „ფერთამეტაფორიზაციაინგლისურდაქართულიდიომებში“, Persuasion as a Linguistic Mechanism in Political Discourse“ და სხვა.