თუ სწავლა გინდა
   
კიკვაძე თამარ

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 Tbilisis ilia ChavchavaDzis sax. dasavlur enaTa da kulturaTa saxelmtsifo universiteti inglisuri enis fakulteti - Sep 12 1999 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 სტუ ინგლისური ენის პედაგოგი 2000.09.01 2011.09.13
3 masmediisa da sazogadoebrivi komunikaciebis instituti inglisuri enis pedagogi 09/03/2006 06/01/2010

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ena, rogorc komunikaciis sauketeso sashualeba 2005
2 inglisuri gramatikis swavleba tavisi matavari komponentebis sapudzvelze 2009