თუ სწავლა გინდა
   
დევიძე ნინო

მოწვეული ლექტორი, დოქტორი


ბიო

ნინო დევიძე- მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის ეკონომიკისა და მართვის სკოლაში. უძღვება ტურიზმის საფუძვლების კურსს. აქვს ბაკალავრის ხარისხი ტურიზმის ფაკულტეტის ბიზნესსა და მართვაში, ბაკალავრისა და მაგისტრატურის ხარისხი ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალობაში და დოქტორის ხარისხი ფილოლოგიაში. ასევე გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი სხვადასხვა სფეროში. მონაწილეობდა გრანტში, რომელიც დაფინანსდა პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ პოლონური განვითარების პროგრამის ფარგლებში. აქვს სტუდენტებთან მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. პრაქტიკული მუშაობის, კონსულტირებისა და სიტუაციის მართვის უნარი.