პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გოლოძე ოთარ

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი იურიდიული მაგისტრთან გათანაბრებული დიპლომირებული სპეციალისტის აკადემიური ხარისხი სამართალმცოდნეობაში 11/15/2006/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სამმართველოს უფროსი 10/31/2009 04/15/2012
2 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მრჩეველი 03/21/2007 10/30/2009
3 საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა ნოტარიუსი 04/16/2012
4 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 03/01/2011 08/31/2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი