პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


მჭედლიძე მარინე

,

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკის ბაკალავრი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი