პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბურდული გიორგი

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი