პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
ბახტურიძე გიორგი

ასისტენტი,

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ქუთაისის სახლემწიფო უნივერსიტეტი ბიოსამედიცინო ექიმი-ლაბორანტი, ბიოლოგი, ეკოლოგი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი