თუ სწავლა გინდა
   
გოგიბერიძე გია

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

  • g.gogiberidze@ug.edu.ge

ბიო

გია გოგიბერიძე - სამართლის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი, არის რამდენიმე კვლევის, სტატიისა და მონოგრაფიის (წიგნის) ავტორი, მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ კონფერენციაში, გავლილი აქვს ტრეინინგები სხვადასხვა თემაზე,  აქვს კანონშემოქმედებითი საქმიანობის დიდი გამოცდილება, მისი უშუალო მონაწილეობით მომზადებულია 100-ზე მეტი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტის პროექტი, აქვს საჯარო და კერძო სექტორში მუშაობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის მრავალწლიანი გამოცდილება.