თუ სწავლა გინდა
   
გერაძე რევაზ

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის დოქტორანტი /
2 ოტო ფონ გუერიკე მაგდებურგის უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის მაგისტრი 09/25/2013/
3 ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET) ეკონომიკის ეკონომიკის მაგისტრი 09/07/2011/
4 ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ბაკალავრი 06/30/2008/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია კვლევებისა და დაგეგმვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 08/23/2013 02/05/2015
2 ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET) ლექტორის ასისტენტი 08/02/2010 07/31/2011
3 ოტო ფონ გუერიკე მაგდებურგის უნივერსიტეტი კვლევების ასისტენტი 04/01/2012 07/30/2013
4 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი 03/10/2014
5 სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ საბაზრო და საოპერაციო რისკების სპეციალისტი 02/14/2008 12/01/2008
6 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ეკონომიკური ანალიზისა და პოლიტიკის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი 02/05/2015

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საგარეო მონაწილეობა გარდამავალი ქვეყნების საბანკო სექტორებში 2012
2 კონკურენციის როლი საბაზრო ეკონომიკაში 2015
3 საბერძნეთის კრიზისი და მისი ზეგავლენა საქართველოზე 2015
4 კრიზისების გადადინების ეფექტები და საქართველო 2015
5 საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმოხილვა 2015
6 სტიქიური უბედურებების პრევენციული ღონისძიებები 2015
7 ფულადი გზავნილები საქართველოში 2015
8 ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება: ვალდებულებები და მოსალოდნელი შედეგები 2015
9 საქართველოს საავტომობილო ბაზრის პრობლემები 2015