თუ სწავლა გინდა
   
სულხანიშვილი სულხან

ასოცირებული პროფესორი, ინფორმატიკის დეპარტამენტის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი, ინფორმატიკის დეპარტამენტის უფროსი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი, მაგისტრი

  • s.sulkhanishvili@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ეკონომიკური ინფორმატიკა ინჟინერ-ინფორმატიკოსი /
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ეკონომიკური ინფორმატიკა მაგისტრი მეცნიერების /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 2013.09.02 2016.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
4 საქართველოს უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის მენეჯერი 2007
5 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომელი 2005 2007
6 ”ჯორჯიან ონლაინი" პროგრამისტი 2004 2005
7 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სისტემური უზრუნველყოფა 2002 2005

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი