პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჭულუხაძე ალექსანდრე

, დოქტორი

  • a.chulukhadze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თეირანის უნივერსიტეტი ლიტერატურისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრი Mar 11 2003 12:00AM/
2 თეირანის უნივერსიტეტი ლიტერატურისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი Jul 27 2008 12:00AM/
3 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აღმოსავლეთმცოდნეობა ბაკალავრი May 3 1996 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩო თბილისში თარჯიმანი 1999/04/01 1999/12/31
2 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სპარსული ენის მასწავლებელი 01/09/2009 01/09/2013
3 თეირანის უნივერსიტეტის კავკასიურ კვლევათა ინსტიტუტი ირანისტიკისა და კავკასიურ კვლევათა უფროსი მეცნიერი, მიწვეული პროფესორი 21/10/2004 21/10/2008
4 ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩო ელჩის თანაშემწე 21/03/2009 05/09/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ირანის ისტორიის შესახებ საქართველოს არქივებში დაცული ისტორიული დოკუმენტების ჩამონათვალი, ტომი I, (სპარსულ ენაზე) 2011
2 ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები საქართველოში 2011
3 შაჰნამეს ქართული ვერსიები 2010
4 საქართველოს აზერბაიჯანული მოსახლეობა 2010
5 არანი და მდინარე არაქსის აუზის რეგიონები ქართულ ისტორიულ წყაროებში 2009
6 საქართველოსა და ირანის კულტურული ურთიერთობები XI-XIII სს-ში 2009
7 ირან-საქართველოს ურთიერთობები უძველესი დროიდან VI ს-ის ბოლომდე ირანულიდან ნასესხები ლექსიკის მონაცემთა საფუძველზე 2009
8 ტერმინ "ერის" ეტიმოლოგია და სემანტიკა უძველეს ქართულ წყაროებში 2004
9 *za((y)w) ძირის ეტიმოლოგიისათვის ქართულში 2003
10 რუბენ აბრაჰამიანი 2003
11 ოლგა არზუმანიანი 2003
12 მზია ანდრონიკაშვილი 2003
13 კონსტანტინე ფაღავა 2003
14 თეო ჩხეიძე 2003
15 ლეო ხეთაგუროვი 2003
16 თენგიზ გორელიშვილი 2003