პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


დვალიძე იმედა

, მაგისტრი

  • i.dvalidze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს იუსტიციის საბჭო სექტორის უფროსი 1997/01/01 1999/01/01
2 იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო სამსახური სამსახურის უფროსი 1999/01/01 2000/01/01
3 სახელმწიფო კანცელარია იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი 2002/01/01 2002/01/01
4 ანტიკორუფციული ბიურო კოორდინატორი 2002/01/01 2003/01/01
5 შსს რეფორმების სააგენტო კოორდინატორი 2003/01/01 2004/01/01
6 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი