პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბურდული ნანა

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგია მაგისტრი Jul 4 1994 12:00AM/
2 საქ. მეცნიერებათა აკადემიის დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი ფსიქოლოგია 1 Mar 16 2007 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება ფსიქოსოციალური პროგრამის ოფიცერი 2008/04/01 2011/04/01
2 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი ასოცირებული მკვლევარი 2010/04/01 2011/04/01
3 დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი მეცნიერ-მუშაკი 2006/04/20 2010/04/09
4 ეროვნული საგამოცდო ცენტრი დამკვირვებელი 2009/04/17 2010/04/08
5 დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი უმცროსი მეცნიერ-მუშაკი 2005/04/15 2006/04/14
6 გამოცდების ეროვნული ცენტრი დამკვირვებელი 2005/04/16 2011/04/14
7 გამოცდების ეროვნული ცენტრი სკოლის დირექტორებისა და სასწავლო სააღმზრდელო დაწესებულების ხელმძღვანელ პირთა შესარჩევი გამოცდების დამკვირვებელი 2007/04/20 2012/04/25
8 გამოცდების ეროვნული ცენტრი სკოლის დირექტორების შესარჩევი გამოცდების ნაშრომების გამსწორებელი 2007/04/06 2012/04/25
9 ზიგმუნდ ფროიდის სახელობის ფსიქოთერაპიული მეთოდების საზოგადოება "კონფლიკტების ალტერნატიული გადაწყვეტა " ტრენერი 1996/04/26 1997/04/16
10 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.02.28 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 "ნებისყოფის თვითშეფასების კავშირი პიროვნულ მახასიათებლებთან" 2010
2 "მიღების ზონა და კონფლიქტურობა" 2010
3 "მიღების ზონის კავშირი კულტურულ ღირებულებათა შეფასების რაგვარობასთან" 2009
4 "Components of Social Identity and Intentions of Political Activities in Ethnic Minority Youth" 2008
5 "მიღების ზონის მიმართება პიროვნების მახასიათებლებთან" 2007
6 განწყობის უკიდურესობა-ზომიერება სოციალურ აქტივობაში 2006
7 სოციალური განწყობის ძირითად მახასიათებლებს შორის კავშირი 2007
8 განწყობის სიმკვეთრე-ბუნდოვანების მიმართება სოციალური განწყობის მახასიათებლებთან" 2006
9 "მიღების ზონის მიმართება სოციალური განწყობის მახასიათებლებთან" 2005
10 "განწყობის ვალენტობა და მისგან დამოუკიდებელი განწყობის მახასიათებლები" 2004
11 "განწყობის ვალენტობაზე დამოკიდებული განწყობის მახასიათებლები" 2004
12 "სოციალური განწყობის თავისებურებების როლი ერებს შორის ურთიერთობებში" 2003
13 "შეწყნარების ზონისა და განწყობის ურთიერთმიმართების საკითხი კონფლიქტურ სიტუაციებში" 2001
14 "თანამშრომლობა-კონფლიქტი და განწყობის თავისებურებები" 2001
15 სოციალური განწყობის მახასიათებლები 2001
16 განწყობის ვალენტობა, სიმკვეთრე-დიფერენცირებულობა და კონფლიქტი" 2004
17 თვითცნობიერების კომპონენტებსა და კონტროლის ლოკუსს შორის კავშირის თავისებურებები" 1999
18 "სასწავლო აღმზრდელობით ორგანიზაციებში თვითრეგულაციის ფსიქო-სოციალური ფაქტორები" 1999
19 თვითრეგულაციისა და პერსონალური ფსიქოლოგიის მექანიზმები 1994
20 განწყობის ვალენტობა და სოციალური აქტივობის მახასიათებლები 2005