თუ სწავლა გინდა
   
ბურდული ნანა

ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი, ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგია მაგისტრი Jul 4 1994 12:00AM/
2 საქ. მეცნიერებათა აკადემიის დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი ფსიქოლოგია 1 Mar 16 2007 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.02.28 2014.07.01
2 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი ასოცირებული მკვლევარი 2010/04/01 2011/04/01
3 ეროვნული საგამოცდო ცენტრი დამკვირვებელი 2009/04/17 2010/04/08
4 საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება ფსიქოსოციალური პროგრამის ოფიცერი 2008/04/01 2011/04/01
5 გამოცდების ეროვნული ცენტრი სკოლის დირექტორებისა და სასწავლო სააღმზრდელო დაწესებულების ხელმძღვანელ პირთა შესარჩევი გამოცდების დამკვირვებელი 2007/04/20 2012/04/25
6 გამოცდების ეროვნული ცენტრი სკოლის დირექტორების შესარჩევი გამოცდების ნაშრომების გამსწორებელი 2007/04/06 2012/04/25
7 დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი მეცნიერ-მუშაკი 2006/04/20 2010/04/09
8 გამოცდების ეროვნული ცენტრი დამკვირვებელი 2005/04/16 2011/04/14
9 დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი უმცროსი მეცნიერ-მუშაკი 2005/04/15 2006/04/14
10 ზიგმუნდ ფროიდის სახელობის ფსიქოთერაპიული მეთოდების საზოგადოება "კონფლიკტების ალტერნატიული გადაწყვეტა " ტრენერი 1996/04/26 1997/04/16

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 თვითრეგულაციისა და პერსონალური ფსიქოლოგიის მექანიზმები 1994
2 თვითცნობიერების კომპონენტებსა და კონტროლის ლოკუსს შორის კავშირის თავისებურებები" 1999
3 "სასწავლო აღმზრდელობით ორგანიზაციებში თვითრეგულაციის ფსიქო-სოციალური ფაქტორები" 1999
4 "შეწყნარების ზონისა და განწყობის ურთიერთმიმართების საკითხი კონფლიქტურ სიტუაციებში" 2001
5 "თანამშრომლობა-კონფლიქტი და განწყობის თავისებურებები" 2001
6 სოციალური განწყობის მახასიათებლები 2001
7 "სოციალური განწყობის თავისებურებების როლი ერებს შორის ურთიერთობებში" 2003
8 "განწყობის ვალენტობა და მისგან დამოუკიდებელი განწყობის მახასიათებლები" 2004
9 "განწყობის ვალენტობაზე დამოკიდებული განწყობის მახასიათებლები" 2004
10 განწყობის ვალენტობა, სიმკვეთრე-დიფერენცირებულობა და კონფლიქტი" 2004
11 "მიღების ზონის მიმართება სოციალური განწყობის მახასიათებლებთან" 2005
12 განწყობის ვალენტობა და სოციალური აქტივობის მახასიათებლები 2005
13 განწყობის უკიდურესობა-ზომიერება სოციალურ აქტივობაში 2006
14 განწყობის სიმკვეთრე-ბუნდოვანების მიმართება სოციალური განწყობის მახასიათებლებთან" 2006
15 "მიღების ზონის მიმართება პიროვნების მახასიათებლებთან" 2007
16 სოციალური განწყობის ძირითად მახასიათებლებს შორის კავშირი 2007
17 "Components of Social Identity and Intentions of Political Activities in Ethnic Minority Youth" 2008
18 "მიღების ზონის კავშირი კულტურულ ღირებულებათა შეფასების რაგვარობასთან" 2009
19 "ნებისყოფის თვითშეფასების კავშირი პიროვნულ მახასიათებლებთან" 2010
20 "მიღების ზონა და კონფლიქტურობა" 2010