თუ სწავლა გინდა
   
თედიაშვილი მარინა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • m.tediashvili@ug.edu.ge

ბიო

მარინა თედიაშვილი  - ბიოლ.მეცნიერებათადოქტორი, მიკრობიოლოგიის პროფესორი

 საქართველოს უნივერსიტეტთან დაკავშირებულა მისი დაარსების დღიდან, ჯერ  როგორცკონსულტანტი, შემდეგ  ლექტორი.  ამჟამად არისსაზოგადოებრივიჯანმრთელობის  დასამედიცინომეცნიერებების სკოლისასოცირებულიპროფესორი, სამედიცინომიკრობიოლოგიას ასწავლის  საერთაშორისოსტუდენტებს. მარინათედიაშვილმა  დაამთავრათბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტი.მისისამეცნიეროკარიერის 30 წელზე მეტი    უკავშირდება სახელგანთქმულ  გ.ელიავასსახ.  ბაქტერიოფაგიისინსტიტუტს  თბილისში, სადაციგიამჟამადხელმძღვანელობს  მიკრობულიეკოლოგიის ლაბორატორიას. მისი სადოქტორი კვლევა ჩატარდა  ელიავას ინსტიტუტსა დამოსკოვის ივანოვსკის  სახ. ვირუსოლოგიისინსტიტუტში, შემდგომი სამეცნიერო სტაჟირებით  მოსკოვის სამედიცინოენზიმოლოგიისინსტიტუტსადაონკოლოგიის ცენტრში,რასაცმოჰყვა სამუშაო გამოცდილება ევროპისადაამერიკისშეერთებულიშტატების რიგ უნივერსიტეტებსა და  სამეცნიეროცენტრებში.  მარინათედიაშვილისსამეცნიეროინტერესებს წარმოადგენს  სამედიცინოდაგარემოსმიკრობიოლოგია, მნიშვნელოვანი ბაქტერიულიინფექციებისბიოკონტროლის  სტრატეგიისშექმნა  ძიროთადი ფოკუსით  ბაქტერიოფაგების კვლევასა და ფაგოთერაპიაზე.   ისარის  80 -ზე მეტი სამეცნიერონაშრომისავტორი, მათგან 30 გამოქვეყნებულია მაღალრეიტინგულ   საერთაშორისოჟურნალებში. ბოლო 15 წლის მანძილზე მარინათედიაშვილი  ხელმძღვანელობდა 16 დოქტორანტს, 10 მათგანმაუკვეწარმატებითდაიცვასადოქტორო დისერტაცია. მარინა თედიაშვილი ასევე  არის დ.ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის  ასოცირებულიპროფესორი  დაბათუმის შოთარუსთაველისსახელმწიფოუნივერსიტეტისმოწვეულილექტორი.