პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


მრევლიშვილი ნანა

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიის . Apr 1 2002 12:00AM/
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიის ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი Apr 17 2002 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ჰუმანიტარული აკადემია დოცენტი 1992/09/01
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დოცენტი 2001/09/01 2005/06/30
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ქართულ-საზღვარგარეთული ს\კ ლაბორატორია მეცნიერ-თანამშრომელი 2004/11/01 2006/12/01
4 ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრი ქართული ენის მასწავლებელი 1998/07/02 2006/09/20
5 შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი მეცნიერ-თანამშრომელი 2006/10/02
6 თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2010/04/01 2001/04/30

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 გრიგოლ ნოსელის ”გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრების” ქართული რედაქციები 2001
2 გრიგოლ ნეოკესარიელის ”ეკლესიასტეს მეტაფრასის” ძველი ქართული თარგმანი 2011
3 ნიკოლოზ გულაბერისძის აღწერა სვეტისა ცხოველის სასწაულებისა 2010
4 ძველქართულ-ძველბერძნული საღვთისმეტყველო_თეოლოგიური დოკუმენტირებული ლექსიკონი - I - II ტომი 2010
5 ქართულ-საზღვარგარეთული ლიტერატურული ურთიერთობების კვლევის ისტორია 2010
6 სარწმუნოების სიმბოლო (,,მრწამსი~) გრიგოლ ნოსელის ,,გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრებაში'' 2009
7 გრიგოლ ნოსელის `გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრების~ ქართული თარგმანის მიმართება ბერძნულ ორიგინალთან 2009
8 ხატი ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში 2008
9 აწ ზმნიზედა და მისგან ნაწარმოები ფორმები გრიგოლ აკრაკანტელისა და ოლიმპიოდორე ალექსანდრიელი ეკლესიასტეს განმარტების ქართულ თარგმანებში 2008
10 ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათური თარგმანები 2008
11 დროის კატეგორიის გამომხატველი ძირითადი ტერმინოლოგია ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში 2008
12 სიტყვაწარმოების მოდელები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში 2007
13 ეკლესიასტე და მისი კომენტატორები 2006
14 უცხოენოვანი ლექსიკა და ანთროპონიმები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში 2006
15 სახე ლექსემა და მისგან ნაწარმოები ტერმინები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში 2006
16 ეკლესიატეს განმარტებათა გელათური თარგმანების მთარგმნელის საკითხი 2006
17 ტერმინი ჯერჩინება არსენ იყალთოელთან და ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში 2006
18 ეკლესიასტეს ოლიმპიოდორე ალექსანდრიელისეული თარგმანება და კატენები 2006
19 გრიგოლ ნეოკესარიელის ეგზეგეტიკური თხზულების - ეკლესიასტეს მეტაფრასის - ქართული თარგმანი 2006
20 კაი ყმის ორი მოდელი `ალუდა ქეთელაურის~ მიხედვით 2006
21 ნიკოლოზ გულაბერისძის სვეტიცხოვლის საკითხავი 2005
22 ანა კალანდაძის პოეზია 2005
23 ძველი ქართული ლიტერატურის სწავლების სპეციფიკა თანამედროვე სკოლაში 2005
24 თარგმანის პრობლემა ძველ საქართველოში და საკითხის კვლევის ძირითადი მეთოდოლოგიური ასპექტები 2005
25 პერსონაჟის სტრუქტურული ტიპის მოდალობის პრინციპისა და ინტერპრეტაციის საკითხისათვის 2005
26 Dialogue Between Cultures: Some Aspects of Antique and Christian Worldviews 2003
27 Pseudo-Mitrophane the Smyrn or Pseudo Grigol Akrakanteli (for About the Authorship of one texts of the Exegesis of Ecclesiastes 2003
28 Mrevlishvili, Nana - 'The Interpretation of a fictional character (according to “Host and Guest” by Vazha-Pshavela) 2002
29 იაკობ ხუცესის ,,შუშანიკის წამების’’ სტრუქტურულ-კომპოზიციური თავისებურება 2001
30 ლიტერატურული წერილები 2013