თუ სწავლა გინდა
   
ზარნაძე ეკა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • e.zarnadze@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული სამართლის დოქტორი Jan 1 2002 12:00AM/
2 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია სამართალმცოდნეობა May 1 2002 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 გორის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2009/01/01
2 მცხეთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2008/01/01 2009/01/01
3 თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2007/01/01 2007/05/01
4 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლექტორი 2005/01/01 2011/01/01
5 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პედაგოგი 2002/01/01 2005/01/01
6 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართლის საფუძვლების კათედრის ლაბორანტი 1996.04.11 2002.04.18

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საორდენო ფასიანი ქაღალდი და მისი სამართლებრივი მოწესრიგების ძირითადი ასპექტები 2003
2 მეუღლეთ მიერ ქორწინების განმავლობაში სეძენილი უძრავი ქონების მართვისა და განკარგვის საკითხებზე სასამართლო დავების გადაწყვეტის ზოგიერთი თავისებურება 2004
3 ფასიანი ქაღალდების ცნება და კლასიფიკაცია 2011