პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კუპრაძე ნანა

, დოქტორი

  • n.kupradze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილისი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიის პედაგოგი Jul 3 1996 12:00AM/
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნეს–ინჟინერინგის /
3 ფილოლოგიის დოქტორი 000453/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 მე-8 საჯარო სკოლა, ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 1994/10/01 2012/05/14
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი პედაგოგი 2009 2012
3 საქართველოს უნივერსიტეტი ლექტორი 2012 2013
4 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პედაგოგი 09/03/2012 06/01/2015
5 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 02/01/2015 06/20/2016

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ვაჟა-ფშაველას ,,ფესვები” (სტილისტური ანაზლიზი) 2011
2 2. კომიზმის ნაკადი და მისი გამოსახვის ძიების პროცესი ვაჟა-ფშაველას პროაში(მოთხრობა,,ჩვენი მამლის” მიხედვით) 2011
3 3.ვაჟა-ფშაველას პროზა ქართველ კრიტიკოსთა და ლიტერატურის ისტორიკოსთა თვალთახედვით 2009
4 ,,ვაჟა-ფშაველას ,,მთის წყარო" სტილისტური ანალიზი 2013
5 ,,ვაჟა-ფშაველას მოთხრობა ,,დათვის"შემოქმედებითი ისტორია მეტყველების სტილის კონტექსტში 2015