თუ სწავლა გინდა
   
კუპრაძე ნანა

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • n.kupradze@ug.edu.ge

ბიო

ნანა კუპრაძე - ასოცირებულიპროფესორი, უძღვებაშემდეგსალექციოკურსებს: აკადემიურიწერა, ქართული, როგორც უცხო ენა. ნ. კუპრაძეარისფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, იგიარისსაერთაშორისოკონფერენციებისმონაწილე, წიგნისადაპუბლიკაციებისავტორი.აქვსუმაღლესსასწავლებლშიმუშაობისგამოცდილება, რაცაძლევსმასაღნიშნულიკომპონენტისსწავლისშედეგებისგამომუშავებისთვისაუცილებელკომპეტენციას.