პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ადამია ზურაბ

, დოქტორი

  • z.adamia@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკა Jun 25 1973 12:00AM/
2 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკა Jan 15 1987 12:00AM/
3 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკა Apr 18 1990 12:00AM/
4 /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის სახ. უნივერსიტეტი უფროსი ინჟინერი 1973.10.01 1977.06.18
2 სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი "მიონი" მე-5 თანრიგის ამწყობი 1977.06.29 1979.07.07
3 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უფროსი ინჟინერი 1979.01.01 1980.01.01
4 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უმც.მეც.მუშაკი 1980.07.01 1988.03.10
5

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 1.Прыжковая проводимость в p-InSb при всестороннем сжатии. 1988
2 2. Неомическая прыжковая проводиость в p-GaSb 1988
3 3. Константы деформационного потенциала и зарядовое состояние Ян-Теллеровского центра CuGa в GaAs. 1987
4 4. Неомическая прыжковая проводимость анизотропно деформированных кристаллов 1987
5 5. Отрицательное дифференциальное сопротивление в области прыжковой проводимости в кремнии 1986
6 6. Метод измерения удельного сопротивления, исключающий влияние контактов 1986