თუ სწავლა გინდა
   
ბენაშვილი ალექსანდრე

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

  • al.benashvili@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ტექნიკის ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი /
2 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკა ინჟინერ-სისტემატიკოსი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2007
4 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2006 2007
5 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 1989

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Параллельный накапливающий сумматор 1990
2 Об одном подходе иммитационного моделирования логических схем сетями Петри 1992
3 Устройство для суммирования m n-разрядных последовательно поступающих чисел 1992
4 К вопросу синтеза асинхронных последовательностных схем 1993
5 ციფრული მრავალფუნქციური მიმდევ-რული სქემების სინთეზი 2002
6 Методика синтеза асинхронного накапливающего сумматора 2002
7 К вопросу синтеза разностных элементов накапливающих схем 2002
8 ციფრულ სქემებში ლოგიკური სიგნალის ფუნქციური შესაძლებლობის შესახებ 2003
9 ორობითი მთვლელი, პატენტი 2004
10 პერიფერიული მოწყობილობების ინტერფეისები 2006
11 პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურა 2007
12 კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები (I ნაწილი) 2007
13 პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურის მოდიფიცი-რება ასინქრონული მიმდევრობითი სალტის ბაზაზე 2007
14 ბულის დიფერენციალური აღრიცხვის თეორია_ როგორც სიგნალების მათემატიკური მოდელი 2007
15 Разработка математической модели тривиального триггера 2008
16 იფრული მოწყობილობების სინთეზის უნივერსალური მეთოდის დამუშავება 2008
17 ასინქრონული დამგროვებელი ციფრული მოწყობილობების სინთეზის მეთოდის დამუშავება წინასწარ არჩეული ტრიგერის ბაზაზე 2008
18 კომპიუტერული სისტემების აწყობა, მოდერნიზება და სერვისი 2009
19 კომპიუტერის აპარატურული უზრუნველყოფის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები 2009
20 ასინქრონიზმი თანამედროვე ციფრულ მოწყობილობებში 2009
21 საოფისე სისტემები (სახელმძღვანელო) 2009
22 პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურა. მე-2 გამოცემა. I ნაწილი (სახელმძღვანელო) 2009
23 კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები. (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად) 2009
24 კომპიუტერის სისტემური პლატის Legacy-Free არქიტექტურის მოდიფიცირება ასინქრონული მიმდევრობითი სალტის ბაზაზე 2009
25 კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები (II ნაწილი) 2010
26 Development of Architecture of Motherboard on the Basic of Serial System Bus 2011
27 ოპერაციული სისტემა Windows XP 2011
28 კომპიუტერის არქიტექტურის და ორგანიზაციის საფუძვლები (სახელმძღვანელო) 2012
29 ოპერაციულის სისტემა Windows 7 (სახელმძღვანელო) 2012
30 სისტემური პლატის ორჩიპიანი არქიტექტურა 2012
31 სისტემური პლატის სამჩიპიანი არქიტექტურის მოდიფიკაცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2013
32 სისტემური პლატის ორჩიპიანი არქიტექტურა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2013