პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბენაშვილი ალექსანდრე

, დოქტორი

  • al.benashvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ტექნიკის ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი /
2 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკა ინჟინერ-სისტემატიკოსი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 1989
2 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2006 2007
3 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2007
4 საქართველოს უნივერსიტეტი მასწავლებელი 2013.06.01 2014.07.01
5 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 2013.07.01 2016.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 კომპიუტერული სისტემების აწყობა, მოდერნიზება და სერვისი 2009
2 Разработка математической модели тривиального триггера 2008
3 იფრული მოწყობილობების სინთეზის უნივერსალური მეთოდის დამუშავება 2008
4 ასინქრონული დამგროვებელი ციფრული მოწყობილობების სინთეზის მეთოდის დამუშავება წინასწარ არჩეული ტრიგერის ბაზაზე 2008
5 პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურა 2007
6 კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები (I ნაწილი) 2007
7 პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურის მოდიფიცი-რება ასინქრონული მიმდევრობითი სალტის ბაზაზე 2007
8 ბულის დიფერენციალური აღრიცხვის თეორია_ როგორც სიგნალების მათემატიკური მოდელი 2007
9 პერიფერიული მოწყობილობების ინტერფეისები 2006
10 ორობითი მთვლელი, პატენტი 2004
11 ციფრულ სქემებში ლოგიკური სიგნალის ფუნქციური შესაძლებლობის შესახებ 2003
12 ციფრული მრავალფუნქციური მიმდევ-რული სქემების სინთეზი 2002
13 Методика синтеза асинхронного накапливающего сумматора 2002
14 К вопросу синтеза разностных элементов накапливающих схем 2002
15 К вопросу синтеза асинхронных последовательностных схем 1993
16 Об одном подходе иммитационного моделирования логических схем сетями Петри 1992
17 Устройство для суммирования m n-разрядных последовательно поступающих чисел 1992
18 Параллельный накапливающий сумматор 1990
19 ოპერაციული სისტემა Windows XP 2011
20 კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები (II ნაწილი) 2010
21 კომპიუტერის აპარატურული უზრუნველყოფის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები 2009
22 ასინქრონიზმი თანამედროვე ციფრულ მოწყობილობებში 2009
23 საოფისე სისტემები (სახელმძღვანელო) 2009
24 პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურა. მე-2 გამოცემა. I ნაწილი (სახელმძღვანელო) 2009
25 კომპიუტერის არქიტექტურის და ორგანიზაციის საფუძვლები (სახელმძღვანელო) 2012
26 ოპერაციულის სისტემა Windows 7 (სახელმძღვანელო) 2012
27 სისტემური პლატის ორჩიპიანი არქიტექტურა 2012
28 Development of Architecture of Motherboard on the Basic of Serial System Bus 2011
29 კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობები. (მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად) 2009
30 კომპიუტერის სისტემური პლატის Legacy-Free არქიტექტურის მოდიფიცირება ასინქრონული მიმდევრობითი სალტის ბაზაზე 2009
31 სისტემური პლატის სამჩიპიანი არქიტექტურის მოდიფიკაცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2013
32 სისტემური პლატის ორჩიპიანი არქიტექტურა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2013