თუ სწავლა გინდა
   
შერაზადიშვილი ხატია

მოწვეული სპეციალისტი, დოქტორი


ბიო

ხატია შერაზადიშვილი - მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში. 1994 წელს დავამთავრე ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, უცხო ენათა ფილოლოგიის სპეციალობით.

 2009-1013 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის დოქტორანტურა. ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი. გავლილი აქვს სხვადასხვა ტრეინინგი ენის სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით:  პედაგოგთა დახელოვნების ინსტიტუტი -აქტიური სწავლა-სწავლება; MULYILINGUAL ASSOCATION OF GEORGIA TEACHING STRATEGIES March 27. 2014 - Training in teaching Strategies  for teaching English; CERTIFICATE de STAGE“Gestion Communicative” July, 18. 2014.Certificate N GE-2014-114; IINTERNATIONALFEDERATION OF LANGUAGE TEACHING ASSOCIATIONS - TEACHING STRATEGIESJanuary17.2016;

1997-2000 ინგლისური ენის პედაგოგი თბილისის 161-ე საშუალო სკოლაში, 2000-2004 თბილისის ESM სკოლა-ლიცეუმში; ამავე წლებში  თსუ  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კათედრაზე ინგლისური ენის ლექტორი.2005-2016 წ  სეუ- ინგლისურის ლექტორი;  2012 წლიდან  დღემდე  საქართველოს  უნივერსიტეტში.  გამოქვეყნებული აქვს 5 სამეცნიერო სტატია:

„სამედიცინო ტერმინოლოგიის განვითარების ისტორიიდან“ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები. გამომცემლობა „უნივერსალი“2013.Handling Abbreviations and Acronyms in Medical Translation- სამეცნიერო ჟურნალი „scriptamanentN(16)სტუ 2012;ინგლისურენოვანი სამედიცინო ტერმინოლოგიის ტრანსფორმირება ქართულ ენაში. სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“N1(12)სტუ2015;ინგლისურ-ქართული თარგმანის ადეკვატურობის პრობლემასამედიცინო ტექსტებში - სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“N1(1)2014ინგლისური ენა - დომინანტი სამედიცინო კომუნიკაციაში. საერთაშორისო ჟურნალი „ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი“. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2016