პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


შერაზადიშვილი ხატია

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ი.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურა.ინგლისური ენა და ლიტ. Jul 4 1994 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 სასწავლო უნივერსიტეტი სეუ ასისტენტ პროფესორი 2007.06.21 2012.06.21
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი