პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ხვედელიძე არსენ

, დოქტორი

  • a.khvedelidze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიზიკა Jun 15 1979 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თსუ ლექტორი 1990/01/01 1991/01/01
2 თსუ მენტორი 1990/01/01 1992/01/01
3 JINR, Dubna Mentor 1993/01/01 2000/01/01
4 Plymouth University ლექტორი 2003/01/01 2006/01/01
5 Plymouth University მენტორი 2003/01/01 2007/01/01
6 დუბნას უნივერსიტეტი ლექტორი 2010/01/01 2012/01/01
7 მენეჯმენტის სისტემების ინსტიტუტი ლაბორანტი 1979/01/01 1980/01/01
8 ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი ასპირანტი 1980/01/01 1984/01/01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 О кольце локальных инвариантов пары запутанных кубитов  2009
2 SU(6) Casimir invariants and SU(2)xSU(3) scalars for a mixed qubit-qutrit states  2011
3 Constraints on SU(2) x SU(2) invariant polynomials for a pair of entangled qubits  2011
4 Hamiltonian reduction of SU(2) gluodynamics  2011
5 Гамильтонова редукция SU(2)-глюодинамики  2011